Pesutuvan käyttöoikeussopimus

  Käyttöoikeussopimus

  Pesutuvan vuokraajan/käyttäjän on noudatettava taloyhtiön sääntöjä, sitoutuu maksamaan korvauksen/maksun eräpäivään mennessä pesutuvan käytöstä ja sitoutuu sopimusehtoihin.

  Pesutuvan käyttöoikeussopimus

  Tiedot

  Käyttöehdot

  Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Pesutupavuorot varataan merkitsemällä pesutupavuoro pesutuvassa olevaan varauslistaan (tarkista huoltoyhtiöstä, että vuoro on vapaana).

  Vuokran/pesutupamaksun suuruus
  Käyttövuokran suuruus on yhtiökokouksen tai hallituksen vuosittain päättämä veloitus. Vuokra maksetaan erikseen toimitettavilla vastiketilisiirtolomakkeilla taloyhtiön tilille eräpäivään mennessä. Mikäli sopimus irtisanotaan, maksetaan pesutupavuorosta sen kuukauden loppuun asti, jolloin irtisanomisaika päättyy. Maksettua kuukausittaista pesutupamaksua ei palauteta. Pesutuvan avaimesta maksetaan panttimaksu, joka palautetaan vuokralaiselle, kun pesutupa-avain/kulunvalvonta-avain palautetaan takaisin taloyhtiölle ja kaikki avoimet pesutupamaksut on maksettu. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan kadonneen tai rikkoutuneen pesutuvan kulunvalvonta-avaimen/avaimen vuokranantajalle.

  Irtisanominen/purku
  Sopimuksen/pesutuvan käyttöoikeussopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 2 viikkoa ja irtisanomisaika lasketaan irtisanomispäivästä. Sopimuksen purkaminen on mahdollista, mikäli sopimusosapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja. Irtisanominen/purku on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla isännöitsijäntoimistoon.
  Vuokraaja on velvollinen palauttamaan taloyhtiölle kulunvalvonta-avaimen/avaimen takaisin vuokrakauden päättymispäivään mennessä.

  Vuokran/pesutupamaksun korottaminen
  Vuokraa/pesutupamaksua korotetaan/tarkistetaan sopimuksen mukaan. Ilmoitus korotuksesta tehdään vastiketilisiirtolomakkeiden muodossa ja/tai ilmoituksella/tiedotteella hallituksen tai yhtiökokouspäätösten perusteella.

  Muut ehdot:
  1. Pesutupatilat vuokrataan vain yhtiön huoneiston haltijan käyttöön ja ainoastaan asianmukaisesti varatun vuoron ajaksi. Vuoron voi varata vain kahdeksi tunniksi kerrallaan.
  2. Tilojen käytössä on noudatettava normaalia siisteyttä. Vuokralaisella/käyttäjällä on velvollisuus kerätä jätteet roska-astioihin sekä siistiä pesutupatila käyttövuoronsa jälkeen seuraavaa käyttäjää varten. Roskaaminen pesutupatilassa aiheuttaa lisälaskua ja pesutilan käyttäjä sitoutuu korvaamaan siivouksesta aiheutuneet toteutuneet kulut taloyhtiölle huolto/siivousyhtiön siivoushinnaston mukaisesti.
  3. Tilan ovet tulee pitää suljettuina. Kohtuuttoman melun aiheuttamista pesutupatiloissa tulee välttää.
  4. Tupakointi on pesutupatiloissa ja yleisissä tiloissa on kielletty.
  5. Tilojen käyttäjä / vuokraaja on vastuussa kaikesta vahingosta mitä käyttäjät mahdollisesti aiheuttavat pesutupatiloille/laitteille huolimattomuuttaan tai tahallisesti. Pesutupavuoro alkaa ja päättyy sovittuna/varauskalenteriin merkittynä aikana.
  6. Tilojen käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan taloyhtiön antamia ohjeita pesutuvan käytössä sekä taloyhtiön järjestyssääntöjä.
  7. Sääntöjen rikkomisesta/sopimuksen laiminlyönnistä aiheutuvat lisämaksut ja kustannukset lankeavat vuokraajan/tilan käyttäjän ja viime kädessä tämän vuokrasopimuksen allekirjoittaneen vastuuhenkilön maksettavaksi.

  Lisämaksut/korvaukset
  Vuokraaja sitoutuu korvaamaan hänen pesutupavuorollaan aiheutuneet vahingot sekä maksujen viivästymisestä aiheutuneet kustannukset taloyhtiölle.

   

  Marikoo kotisivut