Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa astui voimaan 1.1.2020

Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) tuli voimaan 1.1.2020, joka korvasi hallintolainkäyttölain (586/1996). Kyseessä on ns. yleislaki, jota sovelletaan oikeudenkäyntiin mm. hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lain tarkoituksena on täsmentää hallintolainkäytön eli hallintoprosessin sääntelyä sekä tehostaa oikeudenkäyntimenettelyä hallintotuomioistuimissa.  Laki kehittää myös korkeimman hallinto-oikeuden asemaa enemmän ennakkopäätöstuomioistuimen suuntaan. Tulevaisuudessa Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta, mikäli korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan.

Uuden lain myötä tulee viranomaisten päivittää hallintopäätöksiin liitettävät valitusosoitukset vastaamaan uuden lain säännöksiä ts. valituksen sisällöstä ja valituksiin liitettävistä liitteistä.

Myös kunnallisvalitus tuli uuden lain sääntelyn piiriin. Kunnallisvalitusasiassa hallinto-oikeuden päätökseen voi tulevaisuudessa hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lähde: https://www.kuntaliitto.fi