Helsingin rakennusjärjestyksen määräyksiä muutetaan

Helsingin kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden kaupunkistrategian ”Kasvun
paikka” vuosiksi 2021–2025. Helsingin kaupungin rakennusjärjestystä, joka on tullut
voimaan 1.11.2010, tullaan muutettamaan.

Rakennusjärjestyksessä tullaan ehdotuksen mukaisesti vapauttamaan nykyistä enemmän
velvollisuudesta hakea toimenpidelupa mm. tapahtumien järjestämiseen, piharakennelmien
rakentamiseen ja rakennusten julkisivumuutoksiin. Ehdotuksessa tontin luonnonarvoja huomioidaan rakentamisessa nykyistä enemmän kasvusta tinkimättä:puita ja kasvillisuutta säästetään, viherkattojen rakentamista ja hulevesien hallintaa lisätään.

Puurakentamista edistetään ja sähköisten mainoslaitteiden aiheuttamia haittoja vähennetään.
Purettavien rakennusten käyttökelpoisten rakennusosien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä lisätään. Suunnittelutarvealueita koskeva määräys uudistetaan, vakioasemakaavamääräyksiä
siirretään rakennusjärjestykseen sekä tehdään tarvittavat organisaatio- yms. tarvittavat tekniset tarkistukset.

Ehdotusta valmisteltaessa on huomioitu ympäristöministeriössä valmisteltu hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi. Rakentamislain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.

Rakennusjärjestysehdotus oli julkisesti nähtävillä 29.9.–28.10.2022 Helsingin kaupungin
kaupunkiympäristön toimialan internet-sivulla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä
ehdotuksesta muistutus Helsingin kaupungille edellä mainitussa määräajassa. Rakennusjärjestyksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 keväällä.

Lähde: Helsingin kaupunki