Asunto-osakeyhtiön hallitus: Tehtävät ja vastuut

Yhtiökokous ja hallituksen tehtävät

Asunto-osakeyhtiön sydämessä on yhtiökokous, joka toimii osakkaiden päätöksenteon keskiössä. Yhtiökokouksessa valittu hallitus huolehtii yhtiön päivittäisestä johtamisesta ja päätösten toteuttamisesta. Taloasema Helsinki Ylikosken asiantuntijatiimi tukee asunto-osakeyhtiöiden hallitustyöskentelyä ja korostaa hallituksen roolia asumisyhteisön hyvinvoinnin kannalta.

Hallituksen vastuulla on varmistaa yhtiön toiminnan tehokkuus, talouden tasapaino ja kiinteistön asianmukainen ylläpito. Hallituksen jäsenet ovat osakkaiden valitsemia luottamushenkilöitä, jotka toimivat yhtiön etua valvoen. Hallituksen työssä korostuu myös yhteistyö isännöitsijän kanssa, joka vastaa päivittäisistä toimista hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen jäsenillä on tarkkaan määritellyt vastuut ja velvollisuudet. Heidän on pidettävä silmällä yhtiön taloudellista tilannetta ja tiedotettava siitä osakkaille. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoito noudattavat lakia sekä hyvää kirjanpitotapaa. On tärkeää, että hallituksen jäsenet tutustuvat näihin vastuisiin perusteellisesti, jotta yhtiön toiminta on avointa ja luotettavaa.

Vastuut sisältävät myös kiinteistön kunnossapidon ja arvon ylläpitämisen. Hallituksen on varmistettava, että kiinteistössä suoritetaan tarpeelliset korjaukset ja huollot ajoissa. Tämä kattaa sekä ennalta suunnitellut huoltotoimenpiteet että äkillisten vikojen korjaukset. Hallituksen jäsenten on valvottava, että yhtiö noudattaa kaikkia toimintaansa liittyviä lakeja ja asetuksia, kuten rakennusmääräyksiä ja paloturvallisuusmääräyksiä.

Hyvä hallintotapa asunto-osakeyhtiössä

Hyvä hallintotapa luo pohjan asunto-osakeyhtiön sujuvalle toiminnalle ja osakkaiden etujen huomioimiselle. Se merkitsee avointa viestintää, päätöksenteon selkeyttä ja hallituksen jäsenten sitoutumista yhtiön sääntöihin sekä ohjeisiin. Taloasema Helsinki Ylikosken suositus on, että hallitus laatii toimintasuunnitelman ja budjetin, jotka käsitellään ja hyväksytään yhtiökokouksessa.

On myös tärkeää, että hallituksen jäsenet ylläpitävät hyviä suhteita osakkaiden ja asukkaiden kanssa. Tämä tukee yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa hallituksen saavan arvokasta palautetta kiinteistön asioista. Kouluttautuminen ja jatkuva kehittyminen ovat keskeisiä, jotta hallituksen jäsenet pysyvät ajan tasalla alan parhaista käytännöistä ja lainsäädännön muutoksista.

Pyydä tarjous isännöinnistä