Ajankohtaista – ajankohtaisia isännöintiin liittyvää

Tältä sivulta löydä kaiken tarpeellisen uutisoinnin isännöintiin tai isännöintipalveluihin tai kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon ja kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

KKO:2023:29 Sopimusrikkomukseen vetoaminen vastaanotossa sekä taloudellisessa loppuselvityksessä

Korkein oikeus selkeytti rakennusurakoiden vastaanottokokouksen ja taloudellisen loppuselvityksen merkitystä uudessa ratkaisussaan KKO:2023:29. Rakennusurakan tilaaja oli rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisessa vastaanottotarkastuksessa sekä taloudellisessa loppuselvityksessä esittänyt urakoitsijalle vaatimuksen lattiapinnoitteiden asennusvirheiden korjaamisesta. Tilaaja vaati myöhemmin oikeudenkäynnissä urakoitsijalta vahingonkorvausta virheen perusteella. Korkein oikeus katsoi, että tilaaja oli menettänyt oikeuden vaatia urakoitsijalta vahingonkorvausta, koska se ei ollut esittänyt […]

Rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja rakennusautomaatiolla 2025 alkaen velvoittavaksi

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta määrää uuden rakennuksen varustaminen sähköajoneuvojen latauspisteillä tai latauspistevalmiudella. Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius lain mukaan, jos kyse on sellaisesta uudesta rakennuksesta, jonka rakentamiseen on haettava rakentamislain 42 §:n mukainen rakentamislupa. Vastaavasti laajamittaisesti […]

ARA myöntää asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannuksiin avustusta

Sähköavustuksen tarkoituksena on lieventää korkeiden sähkölaskujen vaikutuksia kotitalouksille hillitsemällä sähkönhinnan nousun vaikutusta asumiskustannuksiin. Avustus on kertaluonteinen ja sitä voi saada enintään neljältä kuukaudelta aikavälin 1.11.2022–28.2.2023 sähköenergiakustannuksiin. 2023 ensimmäisen lisätalousarviossa avustukselle on myönnetty 24 miljoonaa euron määräraha. Avustusta voi hakea asuinrakennuksen omistava yhteisö ts.: asunto-osakeyhtiö kiinteistöyhtiö asunto-osuuskunta yleishyödyllinen yhteisö (ns. ARA-yhteisö) kuntien vuokrataloyhtiö. ARA:n sähköinen haku aukeaa 17.4.2023. Avustusta haetaan […]

Pelastuslakiin muutoksia 1.1.2024

Pelastuslaki muuttuu 1.1.2024 alkaen. Uudistuksen mukaan taloyhtiön vastuulle tulee palovaroittimien ylläpito 1.1.2026 alkaen. Uuden 17 § mukaan Rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että 1 momentissa tarkoitetut palovaroittimet ja muut laitteet pidetään […]

Rakennusten energiatehokkuus: EU-parlamentin äänestys uusista säännöistä

Mepit keskustelivat maanantaina ja äänestävät tiistaina ehdotuksista, joilla pyritään leikkaamaan rakennusten energiankulutusta sekä päästöjä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lakiehdotuksen mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee olla päästöttömiä vuodesta 2028, jotta rakennussektorista tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Olemassa olevien asuinrakennusten energialuokan olisi oltava vähintään E luokassa vuoteen 2030 mennessä ja D luokassa vuoteen 2033 mennessä. Muille kuin asuinrakennuksille ja […]

Uusi rakentamislaki voimaan 2025

Eduskunta on hyväksynyt 1.3.2023 uuden Rakentamislain, joka tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Uuden Rakentamislain myötä uudisrakennusten hiilijalanjäljen laskenta tulee pakolliseksi, myös hiilikädenjälki sekä hankkeen materiaaliseloste tulee ilmoittaa. Materiaaliselosteella tarkoitetaan selvitystä rakennuksen ja rakennuspaikan rakennusosista, rakennusosien materiaaleista ja materiaalien alkuperistä. Tavoitteena on selvittää, kuinka monta kiloa rakennuksessa on puuta, metallia tai muovia. Lain yhtenä tarkoituksena on […]

Kuluttajasuojalakiin uudistuksia asuntoluottoihin liittyen 1.7.2023

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 a lukuun uusi Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot 14 a pykälä. Toisin sanoen asuntoluoton enimmäistakaisinmaksuaikaa säännellään tarkemmin Kuluttajasuojalakia kiristämällä 1.7.2023 alkaen. Uuden lakimuutoksen mukaan luotonantaja ei saa käyttää asuntoluottosopimuksessa ehtoja, joiden perusteella luoton takaisinmaksuaika luoton myöntöhetkellä muodostuu pidemmäksi kuin 30 vuotta luoton nostamispäivästä lukien. Luotonantaja saa kuitenkin 10 prosentin osuudessa […]

Asunto-osakeyhtiölakiin ja Laki huoneistotietojärjestelmään muutoksia 1.6.2023

Asunto-osakeyhtiölakiin ja Laki huoneistotietojärjestelmään on tulossa muutoksia kesäkuun 2023 alusta huoneistotietojärjestelmäuudistuksesta johtuen. Lakimuutoksia tulee mm. seuraaviin lakeihin, jotka koskevat pääosin huoneistotietojärjestelmään liittyviä uudistuksia ja tulevat voimaan 1.6.2023: 1599/2009 — Asunto-osakeyhtiölaki muutos 152/2023, voimaan 1.6.2023 1328/2018 — Laki huoneistotietojärjestelmästä muutos 151/2023, voimaan 1.6.2023 1329/2018 — Laki huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta muutos 153/2023, voimaan 1.6.2023 Lähde: Finlex […]

TUKES: Veden laadusta ja kulutuksesta jatkossa paremmin tietoa

EU:n juomavesidirektiivi on pantu täytäntöön Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 12.1.2023. Muutokset  koskevat useaa eri lakia ja asetusta. Uudistuksen myötä on tärkeä on turvata ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu sekä lisätä veden laadusta tiedottamista. Kansalaisilla on mahdollisuus jatkossa saada nykyistä enemmän tietoa veden kulutuksestaan ja veden laadusta. Talousvettä toimittavien laitosten on toimitettava asiakkailleen vuosittain […]

RIL Uusi veden- ja kosteudeneristysohje 107-2022 sekä Rakenteellinen paloturvallisuus

RIL on julkaisee uudet RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Syinä uudistuksiin ovat olleet ilmastomuutoksen myötä kasvanut ja edelleen kasvava ympäristön kosteusrasitus, lämmöneristyksen lisäyksen myötä vaipparakenteisessa tapahtuva kosteusteknisten olosuhteiden muutos sekä rakennus- ja kiinteistöalaa vaivanneet home- ja kosteusongelmat. Veden- ja kosteudeneristystä koskevilla ohjeilla pyritään varmistamaan, että rakennustyöt niin korjaus- kuin uudisrakennustoiminnassa suunnitellaan ja toteutetaan hyvän […]