428/2024 Laki asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamisesta voimaan

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  lisätään asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 8 luvun 3 §:ään uusi 5 momentti, 4 §:ään
uusi 2 momentti ja 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

8 luku
Pääsy osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

3 §
Varoituksen antaminen
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Jos varoituksen tiedoksi antaminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa oleskelevalle osakkeenomistajalle, vuokralaiselle tai muulle käyttöoikeuden saaneelle, jonka osoite on tiedossa, ei ole mahdollista siten kuin haasteen tiedoksi antamisesta
säädetään, varoitus voidaan antaa tälle tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä ja toimittamalla tieto siitä osakehuoneistoon, jonka ottamisesta yhtiön hallintaan varoitetaan. Varoituksen katsotaan tällöin tulleen osakkeenomistajan, vuokralaisen tai muun
käyttöoikeuden saaneen tietoon lehden ilmestymispäivänä. Jos osakkeenomistajan, vuokralaisen tai muun käyttöoikeuden saaneen sähköpostiosoite on yhtiön tiedossa, tieto tässä momentissa tarkoitetulla tavalla tiedoksi annetusta varoituksesta on lisäksi lähetettävä tähän sähköpostiosoitteeseen.

4 §
Päätöksen tiedoksianto
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädettyä määräaikaa ei sovelleta, jos yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamista ulkomailla oleskelevalle osakkeenomistajalle, vuokralaiselle tai osakehuoneistossa asuvalle muulle käyttöoikeuden saaneelle haetaan siten kuin haasteen tiedoksi antamisesta säädetään. Päätöksen tiedoksi antamista on tällöin haettava 60 päivän
kuluessa päätöksen tekemisestä.

5 §
Päätöksen moittiminen ja täytäntöönpano
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Haaste osakehuoneiston hallintaanottoa koskevassa häätöasiassa voidaan antaa tiedoksi muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa oleskelevalle osakkeenomistajalle, jonka osoite on tiedossa, siten kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 9 §:ssäsäädetään, jos tiedoksianto ei ole muuten mahdollinen. Tällöin mainitun luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on viipymättä toimitettava osakehuoneistoon, jonka ottamista yhtiön
hallintaan asia koskee. Jos osakkeenomistajan sähköpostiosoite on tiedossa, tieto tässä momentissa tarkoitetulla tavalla tiedoksi annetusta haasteesta on lisäksi lähetettävä tähänsähköpostiosoitteeseen.

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2024.
Helsingissä 28.6.2024

Lähde: Suomen Säädöskokoelma

Pyydä tarjous isännöinnistä